لیست قیمت محصولات

عنوان درس

قیمت اصلی (تومان)

مدرس

تعداد جلسات

تعداد DVD

ریاضی حرف آخر

(رشته تجربی)

معادلات و نامعادلات

۹۰/۰۰۰

منتظری

۱۰

۶

مثلثات

۲۰/۰۰۰

منتظری

۹

۶

تابع و نمودار شناسی

۱۶۰/۰۰۰

منتظری

۲۶

۱۶

حد و پیوستگی

۱۳۵/۰۰۰

منتظری

۱۹

۱۰

مشتق و کاربرد مشتق

۱۴۵/۰۰۰

منتظری

۱۹

۱۰

ریاضی جمعبندی ۵۰%

۲۱۰/۰۰۰

منتظری

۱۴ تا ۱۶

۱۳

کتاب ریاضی پایه

۴۰/۰۰۰۰

منتظری

۱۹

۱۳

ریاضی جامع تجربی

۵۵۰/۰۰۰
۴۹۵/۰۰۰

منتظری

۵۲

۱۸

شیمی حرف آخر

شیمی سال دوم

۱۵۰/۰۰۰

شیروانی

۱۹

۷

شیمی سال سوم

۱۵۰/۰۰۰

شیروانی

۲۸

۱۵

شیمی سال چهارم ۱

۹۰/۰۰۰

شیروانی

۲۵

۱۳

شیمی سال چهارم ۲

۱۰۰/۰۰۰

شیروانی

۲۳

۸

مسائل شیمی کنکور + کتاب

۲۵۰/۰۰۰

شیروانی

۲۶

۸

شیمی مفاهیم جامع (دوم، سوم، چهارم)

۲۹۰/۰۰۰

شیروانی

۶۰

۳۱

شیمی مفاهیم (دوم و سوم)

۲۲۰/۰۰۰

شیروانی

۴۳

۲۴

شیمی جامع حرف آخر

۷۹۰/۰۰۰
۷۱۱/۰۰۰

شیروانی

۱۳۰

۵۵

شیمی جمع بندی حرف آخر

۵۹۰/۰۰۰
۵۳۱/۰۰۰

شیروانی

۹۵

۴۳

زیست شناسی حرف آخر

زیست دوم

۲۹۰/۰۰۰

شعبانی و شاکری

۲۱

۱۴

زیست سوم

۲۷۰/۰۰۰

شعبانی و شاکری

۲۴

۱۴

زیست گیاهی

۱۷۰/۰۰۰

شعبانی و روان

۱۶

۹

زیست جانوری

۱۶۰/۰۰۰

شعبانی و شاکری

۲۱

۵

زیست انسانی

۲۲۰/۰۰۰

شعبانی و شاکری

۱۰

۸

زیست جامع صفر تا صد (دوم سوم گیاهی)

۸۷۰/۰۰۰
۷۸۳/۰۰۰

شعبانی و روان  و شاکری

۶۱

۳۹

زیست جمع بندی (انسانی، گیاهی، جانوری)

۵۵۰/۰۰۰
۴۹۵/۰۰۰

شعبانی و شاکری

۳۷

۱۴

ادبیات فارسی حرف آخر

املا لغت واژگان

۸۰/۰۰۰

محسن منتظری

۱۲

۱۰

قرابت معنایی

۸۰/۰۰۰

محسن منتظری

۱۲

۳

آرایه های ادبی

۷۰/۰۰۰

محسن منتظری

۱۸

۵

ریاضی حرف آخر

(رشته ریاضی)

معادلات و نامعادلات

۱۳۰/۰۰۰

منتظری

۱۸

۱۱

مثلثات

۲۰/۰۰۰

منتظری

ـ

۶

تابع و نمودار شناسی

۱۷۵/۰۰۰

منتظری

۲۷

۱۶

حد و پیوستگی

۱۳۵/۰۰۰

منتظری

۲۸

۱۲

مشتق و کاربرد مشتق

۱۶۰/۰۰۰

منتظری

۱۸

۱۱

هندسه ۱

۱۳۰/۰۰۰

منتظری

۱۲

۴

فیزیک حرف آخر

فیزیک سال اول و دوم

۲۰۰/۰۰۰

کامیار

۲۰

۶

الکتریسته ساکن و خازن

۷۰/۰۰۰

کامیار

۱۲

۸

مدارو مغناطیس

۱۳۰/۰۰۰

کامیار

۱۰

۱۰

سینماتیک

۱۰۰/۰۰۰

کامیار

۹

۳

دینامیک

۱۰۰/۰۰۰

کامیار

۹

۳

نوسان و موج

۶۰/۰۰۰

کامیار

۱۲

۹

فیزیک پیش دانشگاهی

۱۵۰/۰۰۰

کامیار

۱۱

۶

دین و زندگی حرف آخر

دین و زندگی سال دوم

۷۵/۰۰۰

یوسفیان پور

۱۵

۱۵

دین و زندگی سال سوم

۶۵/۰۰۰

یوسفیان پور

۷

۳

دین و زندگی سال چهارم

۵۵/۰۰۰

یوسفیان پور

۸

۷

عربی حرف آخر

عربی جامع حرف آخر

۲۳۰/۰۰۰

واعظی

۱۶

۱۳

زبان انگلیسی حرف آخر

کتاب زبان جامع

۳۰/۰۰۰

محمودی

کتاب تیک آخر

۳۰/۰۰۰

محمودی

زبان انگلیسی جامع حرف آخر

۲۴۰/۰۰۰

محمودی

۳۲

۱۶